Sunday, September 7, 2008

Progressivi


Il-Malta Gay Rights Movement (MGRM) jemmen li r-riforma fil-ligi tal-kera hija wahda li tiddiskrimna kontra l-koppji gay, filwaqt li l-istess moviment laqa l-pozizzjoni li ha l-Partit Laburista fir-reazzjoni tieghu ghall-istess riforma.

Il-white paper li nieda l-gvern tillimita d-dritt ta’ l-estensjoni ta’ kirjiet ezisteni ghall-koppji mizzewgin biss u li m’humiex separati. Fir-reazzjoni tieghu l-Partit Laburista rrimarka kif din teskludi forom godda ta’ familja u heggeg biex il-gvern ihares lejn dawn ir-realtajiet u jindirizahom.

Gabi Calleja, ko-ordinatrici ta’ l-MGRM sahqet mall-gurnal ta' nhar ta' Hadd, KullHadd, li din il-white paper qieghda tiddiskrimina ma’ koppji ta’ l-istess sess.

“Ovvjament din hija wahda li tiddiskrimina kontra koppji tal-istess sess, anke jekk dawn ikunu ilhom fir-relazzjoni u li tinjora realtà umana li tmiss lill-minoranzi sesswali. Dan bil-konsegwenza li jekk ikun hemm mewt ta’ xi hadd mill-koppja, fiz-zmien ta’ diffikulta u tbatija, il-persuna trid ukoll thabbat wiccha mal-fatt li tista tispicca ‘homeless’ jew li jkollha tfittex abitazzjoni alternattiva,” spjegat Calleja.

Il-pozizzjoni li ha l-gvern f’din il-white paper hija konsisteni ma’ ghadd ta’ pozizzjonijiet ohra li l-gvern ta’ Lawrence Gonzi ha fl-ahhar snin u li jiddiskriminaw kontra forom differenti ta’ familja.

“L-MGRM ilha tithabat biex ikun hemm rikonoxximent legali ta’ koppji ta l-istess sess ghal dawn l-ahhar snin. Ligi bhal din hija intenzjonata li toffri protezzjoni precizament f’dawn is-sitwazzjonijiet. Il-fatt li l-white paper tal-gvern ma tinkludix koppji gay u lezbjani hija koerenti mal-pozizzjoni tal-gvern attwali li jirrikonoxxi biss koppji eterosesswali mizzewgin u jeskludi forom ohra ta’ familja,” tenniet b’dizappunt Calleja.

Min-naha tieghu f’reazzjoni ghal white paper il-Partit Laburista qal hekk: “Din tpoggi fil-genb realtajiet socjali godda bhal ko-abitazzjoni, koppji ta’ l-istess sess u membri ta’ l-istess familji (ahwa) li jghixu flimkien.”

“Il-gvern huwa obbligat li jhares lejn dawn ir-realtajiet u jindirizahom. Bl-istess mod il-gvern irid ikun avant-garde u sensittiv ghall-izviluppi u d-drittijiet civili li jistghu ikunu ntrodotti fiz-zmien li gej,” zied jappella l-Partit Laburista.

B’reazzjoni ghal dan l-MGRM sostniet li dan huwa pass ‘il quddiem.

“L-MGRM jilqa il-pozizzjoni tal-PL li qieghed jirrakkomanda li jkun possibli li koppji gay u lezbjani jinghataw id-dritt li jirtu proprjetà mikrija. Ghandhom ukoll jigu kkunsidrati daqs li kieku mizzewwga anke fejn jidhol wirt ta’ proprjetà li mhix mikrija imma f’isem xi hadd mil-koppja,” temmet tghid ma’ KullHadd Calleja.

4 comments:

Anonymous said...

Mela nimmagina li issa l-PN m'ghnandniex ghalfejn nibqghu insejhulu bhala l-partit "gay friendly"!!!
Fl-ahhar hawn min qed jinduna li d-drittijiet tal-minoranzi mhumhiex il-priorita' ghall-Gvern ta' Lawrence Gonzi!

Anonymous said...

thumbs up to labour !!

Anonymous said...

labour has always been the progressive party on minority issues. muscat's election as leader has strengthened this trend.

joanne said...

Prosit MLP.

Nistenna l-appogg u l-kummenti tal-komunita gay izda.